Scroll Top

Ventilationsanlæg

Beskrivelse af anlæg

Boligen er forsynet med NILAN ventilationsanlæg, som suger luft fra emhætte og ventil i badeværelset og indblæsning i opholdsrum. Derigennem sikres løbende luftskifte i boligen.

Beboere må under ingen omstændigheder tildække eller indstille på ventiler i boligen, da byggeriets indreguleringen derved kommer ud af balance.

For at opnå optimal sugeevne fra emhætten i køkkenet, skal filterkassetten jævnligt rengøres (kan vaskes i opvaskemaskine).

Betjening

Ventilationsanlæg betjenes på et panel i teknikskabet

Med betjeningspanelet har man følgende funktioner til rådighed:

 1. Indstilling af ventilatortrin: 0 (off) – 1 – 2 – 3 – 4
 2. Grøn lysdiode: Tændt når aggregatet er i drift
 3. Indstilling af fugt lav: Kan indstilles mellem 15 og 45%
 4. Rød lysdiode: Blinker ved alarm

Alarmer

Såfremt anlægget er gået i alarmtilstand, vil den RØDE lysdiode på betjeningspanelet begynde at blinke.

Alarmbeskrivelse
 • Hvis aggregatet registrerer mere end 5 afrimningsregistreringer inden for 24 timer, genereres en afrimningsalarm (ID = 5)
 • Afrimningsalarmen kan genaktiveres ved at afbryde strømmen og genstarte aggregatet
 • Aggregatet stopper så længe en kritisk alarm er aktiv
Nulstil alarm:
 1. Drej knappen for ventilatortrin følgende: → 0 → 4 → 0
 2. Drej knappen til ønskede ventilatortrin

Grundindstilling

Ventilatortrin

Vejledende indstilling af ventilatortrin i forhold til hvad der bliver besluttet, når installatøren indstiller og indregulerer anlægget.

 

0   Anlægget må kun slukkes, hvis der f.eks. er en beredskabsmeddelelse, hvor beboerne bliver bedt om at gå indenfor, lukke vinduer og døre samt slukke for ventilationsanlægget. NB! Hvis anlægget står stille i længere perioder, kan der ske en kondensering af fugt i kanalerne med dannelse af skimmelsvamp til følge.

1   Dette trin kan bruges, hvis du er væk hjemmefra i længere tid, f.eks. på 14 dages ferie. NB! Når anlægget kører efter lav fugtighed, kan det være indstillet til at køre trin 1.

2   Dette trin skal anlægget stå på ved normal drift. Luftmængden på trin 2 svarer til grundluftmængden, som boligen er indreguleret til. NB! Den automatiske fugtstyring ændrer anlæggets funktion til at køre høj eller lav ventilation efter behov.

3   Dette trin kan bruges, hvis der er gæster i boligen eller der f.eks. er tændt levende lys. NB! Husk at stille tilbage til trin 2, når gæsterne er gået.

4   Dette trin kan bruges, hvis der f.eks. holdes fest med mange gæster og belastningen derfor er ekstra stor. Det kan også være indstillet til høj fugtighed. NB! Dette trin bruges også til emhættedrift, hvis den kører med over ventilationsanlægget

Fugtstyring

Fugtstyringen overstyrer indstillingen på betjeningspanelet.

Det anbefales at indstille anlægget til at køre med lavere ventilation, når luftfugtigheden i boligen kommer under 30 %. Det er muligt at indstille lav ventilation ved lav fugt mellem 15 og 45 %. Vi anbefaler en indstilling på 30 %.

Den integrerede fugtstyring styrer automatisk ventilationsniveauet efter behov. Den måler hele tiden luftfugtigheden og beregner et gennemsnit for de sidste 24 timer, hvilket er udgangspunktet for styring af ventilationen.

I længere perioder med frost kan luftfugtigheden i boligen komme ned på et lavt niveau og når luftfugtigheden bliver for lav, reduceres ventilationen indtil luftfugtigheden igen bliver normal.

Ved høj fugtbelastning, når du f.eks. går i bad, vil det medføre at ventilationen vil øges indtil fugtniveauet i boligen igen er normal.

Service

Vedligehold

Nilans ventilationsaggregater holder i mange år, men for at få optimal glæde af aggregatet og samtidig undgå unødigt strømforbrug, er det vigtigt, at det vedligeholdes korrekt.

Følgende dele kræver jævnlig vedligeholdelse:

 • Vandlås
 • Filtre

Vandlås

Vandlåsen kan udtørre og dermed forhindre vand i at bortledes fra kondensbakken, da der så vil blæse luft ind i aggregatet. Kondensvandet vil ophobe sig i kondensbakken og på et tidspunkt vil vandet løbe over og der kan opstå vandskade på aggregatets underlag.

Vandlåsen bør derfor kontrolleres med jævne mellemrum – specielt efter sommeren, hvor muligheden for udtørring er størst, og fyldes med vand.

Udskiftning af filter

Filtrene har til formål at beskytte ventilatorer og varmeveksleren, så de ikke bliver tildækket med støv og snavs.

For at opnå en god drift, er det vigtigt at skifte filtrene, inden de bliver helt tilstoppet. G4 filtrene fra Nilan skal ved normalt behov udskiftes hvert 3. måned. I nybyggeri anbefales det at skifte efter 30 dage første gang, da de hurtigt bliver tilstoppet af byggestøv.

Hvis filtrene ikke udskiftes regelmæssigt, formindskes ventilationen til skade for indeklimaet – samtidig med at aggregatet bruger mere strøm end nødvendigt og at aggregatet kan evt. tage skade.

Reference

CTS150_Ver220_Comfort_CT150_CT200_Brugervejledning_DK.pdf

Nilan CT 150 Pollenfiltersæt

Nilan Comfort CT150 SafeAir

Nilan CT 150 Pollenfiltersæt