Udlejningsregler for boliger

Udlejningsregler for boliger i

“Den selvejende almene ældreboliginstitution”

Seniorbofællesskabet HJORTEPARKEN

§ 1

Seniorbofællesskabet Hjorteparken har en målsætning, som forpligter beboerne til at udvise gensidig omsorg, støtte hinanden og deltage aktivt i fællesskabet. Disse bestemmelser er grundlæggende forudsætninger for indflytning.

Da der er tale om en særlig boligform, hvor bebyggelsen indeholder en række faciliteter, der benyttes fælles af beboerne, er det en forudsætning for optagelse på interesselisten, at ansøgere har gjort sig bekendt med vilkår og indhold i bofællesskabet

§ 2

Personer, der er interesseret i indflytning i bofællesskabet, kan optages på en interesseliste.

Det er ikke en forudsætning, at man opfylder kriterierne for tildeling af en bolig på opskrivningstidspunktet. Ansøgere kan optages på interesselisten, selv om de endnu ikke opfylder alle betingelser for indflytning.

Ved henvendelser om at komme i betragtning til en bolig, vil ansøgerne blive henvist til bofællesskabets hjemmeside www.hjorteparken.dk

Ansøgere på interesselisten vil ved et fælles besøg få forevist området, fælleshuset og udvalgte boliger, og evt. få lejlighed til at træffe flere af beboerne.

Berettigede til førstegangsindflytning i det nyoprettede seniorbofællesskab, er personer, der er opført på beboerlisten og som dermed har fået tildelt en bolig ved byggeriets start.

§ 3

Interesselisten føres af bestyrelsen eller en af bofællesskabet valgt beboer.

På interesselisten skal der ud over navn, adresse, e mail og ønske om boligstørrelse også anføres fødselsdato samt en kortfattet tekst om baggrund og interesser.

Bofællesskabet har vedtaget, at der skal betales et gebyr på 200 kr. for optagelse på listen og 100 kr. om året de følgende kalenderår. Manglende indbetaling medfører sletning på interesselisten.

§ 4

Bliver en bolig ledig skal følgende kriterier tages i betragtning:

  1. Ægtepar/samlevende, der allerede bor i bofællesskabet har fortrinsret til boliger på 95 og 110 kvm. Enlige har fortrinsret til boliger på 70 og 85 kvm.
  2. Ansøgeren skal ved indflytning være fyldt 55 år og være uden hjemmeboende børn.
  3. Der skal tilstræbes en ligelig kønsfordeling
  4. Det skal tilstræbes, at mindst 1/3 af beboerne er under 65 år
  5. Personer der i lige op og nedstigende linje er i familie med nuværende beboere i bofællesskabet, kan kun undtagelsesvis tilbydes en bolig.

Når en bolig bliver ledig, vil Visitationsudvalget invitere den/dem på interesselisten, som skønnes at passe bedst ind i helheden, til at bese den bolig, som bliver ledig.

Efterfølgende inviteres ansøgerne til et møde med Visitationsudvalget.

§ 5

Blandt de inviterede ansøgere, som stadig er interesseret i den ledige bolig, vil Visitationsudvalget indenfor en rimelig frist vælge den ansøger, som er bedst egnet som ny beboer i bofællesskabet. Beslutningen forelægges på det efterfølgende fællesmøde.

Ansøgerne vil efterfølgende få svar på, om de er blevet godkendt og samtidig blive informeret om det videre forløb. Administrator og bestyrelse vil herefter tage sig af den formelle side af sagen.

Interesselistereglerne er godkendt på fællesmødet den 25. januar 2016